Privacyverklaring

 

Skicentrum de Wijchense Berg respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen, vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Skicentrum de Wijchense Berg verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie
Skicentrum de Wijchense Berg verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie uitingen van Skicentrum de Wijchense Berg.

Doel verwerking persoonsgegevens
Skicentrum de Wijchense Berg verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Skicentrum de Wijchense Berg verwerkt uw persoonsgegevens voor de hierna genoemde doeleinden:

  • Het inplannen en kunnen geven van ski- en/of snowboardlessen op het juiste niveau.
  • U telefonisch of per e-mail kunnen informeren indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.
  • Het versturen van de nieuwsbrief.
  • Skicentrum de Wijchense Berg verwerkt persoonsgegevens van klanten jonger dan 16 jaar, uitsluitend na toestemming van ouders of wettelijke vertegenwoordigers.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Skicentrum de Wijchense Berg verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Skicentrum de Wijchense Berg omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens
Skicentrum de Wijchense Berg verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

- wettelijke verplichting
- uitvoering van een overeenkomst
- verkregen toestemming van betrokkene(n)
- gerechtvaardigd belang

Delen van persoonsgegevens met derden
Skicentrum de Wijchense Berg deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Skicentrum de Wijchense Berg zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Skicentrum de Wijchense Berg persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Skicentrum De Wijchense Berg uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Skicentrum de Wijchense Berg ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.   

Beveiliging persoonsgegevens
Skicentrum de Wijchense Berg hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Skicentrum de Wijchense Berg gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Skicentrum de Wijchense Berg in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Skicentrum de Wijchense Berg bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. We bewaren uw persoonsgegevens tot 2 jaar na het gebruik van onze dienstverlening. Tenzij u aangeeft de nieuwsbrief niet meer te willen ontvangen, in dit geval worden uw persoonsgegevens bewaart tot aan het einde van het seizoen waarin gebruik is gemaakt van onze diensten.

Privacy rechten van betrokkenen
Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Skicentrum de Wijchense Berg aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:
Per mail (info@wychenseberg.nl) aan Skicentrum de Wijchense Berg t.a.v. Mevr. Janssen - Hilgers
Wij zullen u binnen enkele werkdagen antwoord geven. Voor dringende vragen kunt u Skicentrum De Wijchense Berg telefonisch bereiken via 06 – 10 86 30 40

Ter verduidelijking wordt onder de rechten van betrokkene begrepen:
a. recht op informatie (ontvangst privacyverklaring)
b. recht op inzage (m.u.v. persoonlijke aantekeningen van verwerkingsverantwoordelijke)
c. recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming (alleen van feitelijke gegevens)
d. recht van verzet
e. recht op dataportabiliteit
f.  recht op vergetelheid
g. recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens
h. recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Skicentrum de Wijchense Berg neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Gebruik social media
Op de website(s) van Skicentrum de Wijchense Berg (ww.wychenseberg.nl) zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. Skicentrum de Wijchense Berg houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Aanpassing privacy statement
Skicentrum de Wijchense Berg heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op www.wychenseberg.nl gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).

Vragen & Contact 
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met de Mevrouw A. Janssen-Hilgers.
Per mail info@wychenseberg.nl

Deze privacy verklaring is op  23 september 2018 vastgesteld. 

Skicentrum De Wijchense Berg

Skicentrum De Wijchense Berg heeft een outdoor skibaan, bestaande uit gesloten matten met daarop miljoenen plastic 'balletjes' waardoor het skiën op sneeuw grotendeels geïmiteerd wordt.

 

logo_skibaan

Telefoon: 024-6411341

Skicentrum De Wijchense Berg